Porady specjalistyczne


PORADNICTWO PRAWNE, PSYCHOLOGICZNE I SOCJALNE

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW

 NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), zwaną w dalej „ustawą”, Powiat Wysokomazowiecki kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnejW związku z art. 9 ustawy Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie dla osób uprawnionych tj.: każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediację.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych i mediacji udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, na podstawie umów zawartych z Powiatem:

w budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul . Ludowa 15A, pokój nr 11, tel.: 86 477 02 00 wew. 29

 • w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00   - porad prawnych w tym nieodpłatnej mediacji udziela adwokat,
 • we wtorki w godzinach od 11:30  do 15:30   - porad prawnych udziela radca prawny,
 • w środy w godzinach od 9:00 do 13:00   - porad prawnych udziela adwokat,
 • w czwartki w godzinach 11:30 do 15:30   - porad prawnych w tym nieodpłatnej mediacji udziela radca prawny, mediator,
 • w piątki w godzinach od 9:00 do 13:00    - porad prawnych udziela radca prawny.

 II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, którego prowadzenie Powiat powierzył Stowarzyszeniu SURSUM CORDA ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sacz, wyłonionej w otwartym konkursie ofert:

 1. w budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie, 18-220 Czyżew, Mazowiecka 34, pokój nr 3, tel.: 862755036
 • w poniedziałki w godzinach od od 9:00 do 13:00  - nieodpłatnych porad prawnych udziela adwokat,

    2. w budynku Urzędu Gminy w Sokołach, 18-218 Sokoły, Rynek Mickiewicza 10, pokój nr 14, tel.: 86 4763010

 • we wtorki w godzinach od od 9:00 do 13:00  - nieodpłatnych porad prawnych udziela adwokat,

   3. w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 22, : 862771145

 • w środy w godzinach od 11:30 d0 15:30 - nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji udzela radca prawny, mediator,
 • czwartki w godzinach od 11:30 do 15:30  - nieodpłatnych porad prawnych udziela adwokat
 • w piątki w godzinach od 9:00 do 13:00  - nieodpłatnych porad prawnych udziela adwokat.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, oraz przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

Mediacja jest metodą rozwiazywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla sibie rozwiazań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiazywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może byc prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawch toczącysch się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów, przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o mediację, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

1) bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

2) w dowolnym terminie:

a) telefonicznie pod nr 86 477 02 00 wew. 29;

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl

c) lub listownie wysyłając na adres:

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej można uzyskać pod adresem:  www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl   

 

Zapisy telefoniczne pod nr 86 477 02 00lub e-mail: pomocprawna@wysokomazowiecki.pl

Zgłoszeń dokonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek – od 8:00  do 16:00 

wtorek-piątek - od 7:30  do 15:30 

 

PORADY PSYCHOLOGICZNE

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem  udzielana jest pomoc psychologiczna mieszkańcom Powiatu Wysokomazowieckiego w następującym zakresie:

 • specjalistyczna pomoc rodzinom naturalnym, zastępczym oraz adopcyjnym;
 • zapobieganie patologiom w rodzinach naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych;
 • rozwiązywanie problemów osobowościowych;
 • rozwiązywanie problemów rodzinnych;
 • uczenie sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • wspieranie funkcjonowania rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych;
 • wsparcie osób doznających przemocy.
 • wydawanie opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • udzielaniu usług w zakresie interwencji kryzysowej;
 • pomocy psychologicznej i wsparcia osobom w sytuacjach traumatycznych.

Na rozmowę z psychologiem można umawiać się:

Telefonicznie pod numerem telefonu: 502 153 040 bądź bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie:

 • w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00
 • od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Porady psychologiczne udzielane są w każdy poniedziałek miesiąca będący dniem roboczym w godz. od 10:00 do 16:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pokój Nr 9.


Pomoc psychologiczna jest bezpłatna.

PORADNICTWO SOCJALNE

Ponadto pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem świadczą poradnictwo socjalne, w godzinach pracy Centrum.

 

 

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ