Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Działanie w ramach Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022

Nr sprawy: PR. 4141.1.1.2022                                         Wysokie Mazowieckie, dnia 03.06.2022 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych

 

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (Przepisy ustawy stosuje się do udzielania: zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych;).

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Mickiewicza 1
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86 306 72 08
e-mail: sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. DZIAŁANIE W RAMACH PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022. DZIAŁANIE W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Rodzaj zamówienia: (usługa/dostawa/robota budowlana*)

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz 2 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Ciechanowiec w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Działanie w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ma na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej aktywnego życia, dążenie do poprawy ich funkcjonowania w środowisku a tym samym ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

1) Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d) załatwieniu spraw urzędowych;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

2) Wykonawca w ramach realizacji usługi asystenta w szczególności będzie zobowiązany do pomocy w wykonywaniu następujących czynności:

a) wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
b) wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
c) wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
d) wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

3) Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę ( 1 godz. = 60 minut) przez 7 dni w tygodniu. Do czasu realizacji usług asystencji osobistej wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 min. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min., wówczas usługę dojazdu do wybranego miejsca i powrotu z niego rozlicza się jako dwie odrębne usługi powiększone łącznie o 90 min. trwania.

4) Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi do 350 godzin rocznie.

5) Pod opieką asystenta w tym samym czasie może pozostawać tylko 1 uczestnik Programu;

6) Miejsce wykonania zamówienia: Miasto Ciechanowiec.

 

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 31.12.2022 r.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 306 72 08 lub 502 153 040.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1. Wymagania względem asystenta:

a) posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

b) lub posiadanie co najmniej 6-miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

2) Obowiązki względem Wykonawcy: świadczenie usług asystenckich na rzecz wskazanych przez Zleceniobiorcę osób niepełnosprawnych w wyżej wskazanym zakresie, prowadzenie m.in.:

- miesięcznej karty realizacji usług asystenckich,

- miesięcznej karty ewidencji biletów/ ewidencji przebiegu pojazdu

3) Zleceniodawca dopuszcza możliwość zrefundowania kosztów związanych z:

- zakupem biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np.: taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu

- zakupem biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu

- kosztem ubezpieczenia OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta, po uprzednim uzyskaniu zgody przez Zleceniodawcę (z uwzględnieniem limitu określonego w Programie oraz wniosku o dofinansowanie złożonego przez Powiat).

 5. Zawartość oferty.

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

- ofertę wykonawcy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje lub doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, o których mowa w pkt 4.

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: brutto za 1 godzinę zegarową usługi.

Cena brutto musi zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia (należne składki, opłaty, podatki). Cena zawiera także składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które Zamawiający zobowiązany będzie potrącić (w szczególności składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy).

- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

- Najniższej ceny – Cena-100%.

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku - „Formularz ofertowy”,

ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 10.06.2022 r., do godz. 12.00, w siedzibie zamawiającego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres zamawiającego lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl.,

- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,

- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.06.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego.

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

 

11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie; ado@pcprwysokiemazowieckie.pl , tel.  502 153 040;

2) PCPR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować poprzez email: iod@pcprwysokiemazowieckie.pl lub pisemnie na adres urzędu;

3) Pani/Pana dane osobowe zbierane są / przetwarzane będą:

a) w celu związanym z prowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), zawarciem umowy oraz realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z archiwizacją dokumentacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 roku O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych);

5) W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie ustawowo określonych uprawnień i obowiązków PCPR związanych z wykonywaniem czynności, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych PCPR zmuszony jest odmówić obsługi Klienta;

6) W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne;

7) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń;

8) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

9) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych;

10) Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) Dane nie są przekazywane do państw trzecich;

12) W PCPR nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 3 dni od dnia składania ofert.

* niepotrzebne skreślić

W załączeniu:

1. Wzór druku „Formularz ofertowy”

 

Wysokie Mazowieckie, dnia 03.06.2022 r.

………………………………..……….............           

              podpis zamawiającego

 

                        

 

 

 

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ