Menu Główne

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć w ramach programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową w formie zajęć grupowych

                                                              

                                                                                                                                                                  Wysokie Mazowieckie, dnia 11.10.2023 r.

Nr sprawy: PR. 602.1.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), na podstawie art. 2 ust. I pkt 1 (Przepisy ustawy stosuje się do udzielania: zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiaj ących publicznych;).

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem ul. Mickiewicza 1

18-200 Wysokie Mazowieckie tel. 86 306 72 08 e-mail: sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMÓW KOREKCYJNO EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ W FORMIE ZAJĘĆ GRUPOWYCH.

Rodzaj zamówienia:( usługa/dostawa/robota budowlana*)

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu zajęć w ramach programów korekcyjno-edukacyjnych dla 4 osób stosujących przemoc domową w formie zajęć grupowych

Szczegółowy zakres zadań do realizacji:

a) przygotowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową pod kierunkiem Dyrektora PCPR w Wysokiem Mazowieckiem uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

b) prowadzenie zajęć dla osób stosujących przemoc domową zgodnie z założeniami programu i harmonogramem,

c) prowadzenie dokumentacji i przeprowadzenie ewaluacji programu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Dyrektora PCPR w Wysokiem Mazowieckiem oraz zapewnienie materiałów piśmienniczych i dydaktycznych.

2.Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia — od podpisania umowy do 20.12.2023 r.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 306 72 08 lub 502 153 040.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) spełniają, warunki do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową ( Dz. U. z 2023r.poz 1163),

b) posiadają wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo —wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub osiadające tytuł zawodowy magistra na kierunku: psychologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, lub innymi uzupełnionymi studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji, lub będące terapeutami lub psychoterapeutami,

c) posiadają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,

d) posiadające zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową,

e) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,  nie był/ła karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

UWAGA! Przez staż pracy, o którym jest mowa w S 6 pkt 4 przywołanego wyżej rozporządzenia, rozumie się okres wykonywania zadań związanych bezpośrednio z przeciwdziałaniem przemocy domowej na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej porozumienia w sprawie wolontariatu lub powołania do zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej, obejmujący m.in. prowadzenie programu korekcyjnoedukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

5. Zawartość oferty.

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

a) uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończonych studiach) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub w PCPR w Wysokiem Mazowieckiem,

b) kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem jak powyżej,

c) proponowana stawka za godzinę zegarową prowadzenia zajęć w kwocie brutto,

d) oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji opatrzone klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” oraz podpisane własnoręcznie przez kandydata,

e) ramowy program — konspekt zawierający treści, które będą przedstawione w trakcie zajęć,

f) harmonogram i tematy zajęć,

g) plan monitorowania efektów Programu w trakcie Programu i do 3 lat po jego zakończeniu.

Podpisy należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej ofertę tzn. czytelny podpis zawierający imię i nazwisko lub opatrzony pieczęcią imienną.

W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo, musi dołączyć pisemne pełnomocnictwo.

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę wyrażoną w PLN: brutto za 1 godzinę zegarową usługi.

Cena brutto musi zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia (należne składki, opłaty, podatki). Cena zawiera także składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które Zamawiający zobowiązany będzie potrącić (w szczególności składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy).

- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

a) Najniższej ceny „C” waga - 40 pkt,

b) Kwalifikacji osoby w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej „K” waga — 30 pkt,

c) Doświadczenia osoby w zakresie realizacji Programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej „D” waga — 30 pkt.
1) Sposób obliczania oferty najkorzystniejszej:

a) Kryterium ceny:

każda oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru:

C” = cena zamówienia brutto z najniższą ceną /cena zamówienia brutto oferty badanej x 40 pkt  
- podczas oceny oferty maksymalną ilość punktów tj. 40 pktotrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów,  

- obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.

b) kryterium kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy_ domowej :

- każdej ofercie, odpowiednio do liczby godzin odbytych szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej przekraczających 100 godzin, udokumentowanych zaświadczeniami przedłożonymi przez Wykonawcę, przyznawana jest liczba punktów - oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru:

„K” = oferta badana z liczbą szkoleń / oferta z największą liczbą szkoleń x 30 pkt

c) kryterium doświadczenia w zakresie realizacji Programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej :

 - każdej ofercie, odpowiednio do ilości zrealizowanych Programów będących przedmiotem zapytania, potwierdzonych dokumentami przedłożonymi przez Wykonawcę, przyznawana jest liczba punktów,

- oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru:

„D” = oferta z badaną ilością zrealizowanych Programów / oferta z największą ilością zrealizowanych programów x 30 pkt

2) Każdemu Wykonawcy przypisana zostanie suma punktów uzyskanych podczas oceny jego oferty według wszystkich kryteriów wymienionych powyżej, według wzoru:

P = C+K+D

P- łączna liczba punktów przyznana ofercie

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku - „Formularz ofertowy”, ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 23 października 2023 roku do godz. 15.00, w siedzibie zamawiającego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego, oraz napisem w prawym dolnym rogu „Oferta na prowadzenie zajęć w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego”.
- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

Uwaga! Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 października 2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego.

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) — RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie

Mazowieckie; ado@pcpr_wy_sokiemazowieckie.pl , tel. 502 153 040;

2) PCPR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować poprzez email: iod@pcprwysokiemazowieckie.pl lub pisemnie na adres urzędu;

3) Pani/Pana dane osobowe zbierane są / przetwarzane będą:

a) w celu związanym z prowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), zawarciem umowy oraz realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z archiwizacją dokumentacji — zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 roku O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych);

5) W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie ustawowo określonych uprawnień i obowiązków PCPR związanych z wykonywaniem czynności, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych PCPR zmuszony jest odmówić obsługi Klienta;

6) W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne;

7) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń;

8) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

9) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych;

10) Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) Dane nie są przekazywane do państw trzecich;

12) W PCPR nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 3 dni od dnia składania ofert. * niepotrzebne skreślić

W załączeniu:

1. Wzór druku „Formularz ofertowy


Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ