Sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku

 

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem realizowało zadania ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na realizację zadań w 2018 roku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wysokomazowieckiego przeznaczono środki  w wys. 1 921 950,00 zł, w następujący sposób:

1. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  –   40 938,42 zł.

2. Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej   –  1 881 011,58 zł.

 

Wykorzystanie:

 

 

Plan

w zł

Wykonanie

w zł

Rehabilitacja zawodowa:

40 938,42

40 938,42

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na

  rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy

  i niepozostających w zatrudnieniu

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby

  niepełnosprawnej

- zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników

  pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

24 387,41

 

 

15 000,00

 

1 551,01

24 387,41

 

 

15 000,00

 

1 551,01

 

Rehabilitacja społeczna:

 w tym:

dofinansowanie kosztów działania wtz ogółem, w tym:

- dla Stowarzyszenia Pomocy Szansa

- dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  „Natura”

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich

  opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

  przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie

  odrębnych przepisów

- likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się

  i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami

  osób niepełnosprawnych

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób

   niepełnosprawnych

     1 881 011,58

 

  1 576 620,00

    912 780,00

      663 840,00

 

60 410,00

 

141 789,32

 

 

 

100 000,00

 

 

2 192,26

   1 881 011,58

 

  1 576 620,00

    912 780,00

      663 840,00

 

60 410,00

 

141 789,32

 

 

 

100 000,00

 

 

         2 192,26

 

  RAZEM

1 921 950,00

   1 921 950,00

 

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem wykorzystał środki w wysokości 40 938,42 zł.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i dofinansowania kosztów działania wtz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem wykorzystało środki w wysokości 1 881 011,58 zł.

   

 

Realizacja:

 

Rehabilitacja społeczna: 1 881 011,58  zł

 

  • · Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

W 2018 roku na dofinansowanie działalności 2 wtz działających na terenie powiatu wysokomazowieckiego, wydatkowano ogółem kwotę 1 576 620,00 zł, z czego:

- dla Stowarzyszenia Pomocy Szansa – kwotę 912 780,00 zł,

- dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Natura” – kwotę 663 840,00 zł.

 

  • · Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

W 2018 rokuz turnusów rehabilitacyjnychskorzystało 65 osób – na kwotę 60 410,00 zł, w tym:

a) 27 dorosłych osób niepełnosprawnych– na kwotę 27 198,00 zł,

   - 6 opiekunów dorosłychosób niepełnosprawnych – na kwotę3 939,00 zł.

b) 17 osób z grupy dzieci i młodzież niepełnosprawna – na kwotę 18 428,00 zł,

   - 15 opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 10 845,00 zł.                                       

Z dofinansowania skorzystało: 43 kobiety  –  na kwotę 38 896,00 zł,

                                         38 mieszkańców wsi – na kwotę 35 199,00  zł.

 

  • · Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Ogółem wypłaconodofinansowania ze środków PFRON 180 osobom niepełnosprawnym na sumę 141 789,32 zł.

Z dofinansowania w ramach środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych skorzystało:

- 148 osób dorosłych na kwotę 96 841,70 zł,

-   25 dzieci i młodzieży na kwotę 38 027,62 zł.

Natomiast na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny zawarto 7 umów na kwotę 6 920,00 zł, wszystkie dotyczyły osób dorosłych.

Z dofinansowania w ramach  całego zadania skorzystało: 96 kobiet – na kwotę 59 837,00 zł,

                                                                            123 mieszkańców wsi – na kwotę 99 728,00 zł.

Ze sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego do codziennej rehabilitacji w warunkach domowych dofinansowano: łóżka rehabilitacyjne, rowery rehabilitacyjne oraz wiosła rehabilitacyjne.

W ramach dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dofinansowano m.in. zakup: obuwia ortopedycznego, wózków inwalidzkich, protez kończyn, podpórek, ortez oraz pieluchomajtek, cewników, materaców i poduszek przeciwodleżynowych, a także aparatów słuchowych i wkładek usznych.

 

  • · Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

W 2018 roku ogółem z dofinansowania w zakresie realizacji tego zadania skorzystało 21 osób na sumę 100 000,00 zł, z czego:

- 17 osób dorosłych niepełnosprawnych – na kwotę 94 500,00 zł,

- 4 dzieci – na kwotę 5 500,00 zł.

W obrębie zadania zawierano umowy i wypłacano dofinansowania, z czego:

- 10 na bariery architektoniczne –  na kwotę 67 100,00 zł,

- 4 na bariery w komunikowaniu się– na kwotę 5 500,00 zł,

- 7 na bariery techniczne – na kwotę 27 400,00 zł.

 

Z dofinansowania skorzystało: 7 kobiet – na kwotę 35 500,00 zł,

                                          13 mieszkańców  wsi – na kwotę 61 700,00 zł.

 

Ze środków PFRON w ramach likwidacji barier architektonicznych dofinansowano głównie przystosowanie lub adaptację pomieszczeń na łazienkę w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie i przystosowanie podłóg w mieszkaniu. W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się dofinansowano zakup komputera i specjalistycznego oprogramowania do komputera. W ramach barier technicznych dofinansowano zakup: wagi medycznej, mebli medycznych, roweru trójkołowego, lupy elektronicznej, podnośnika, przystawki do wózka i bramy z napędem elektrycznym.

 

  • ·  Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Na dofinansowanie tego zadania wykorzystano kwotę 2 192,26 zł. Dofinansowano 4 imprezy integracyjne dla niepełnosprawnych członków Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Wysokiem Mazowieckiemna kwotę 1 192,26 zł oraz 1 imprezę integracyjną organizowaną przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa na kwotę 1 000,00 zł.

 

 

 

 

 

Sporządziła: Grażyna Żygoń

 

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ