Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Powiat Wysokomazowiecki realizuje kolejną edycję resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Na realizację zadania Powiat Wysokomazowiecki otrzymał dofinansowanie w wysokości               539 294,00,00 zł, co stanowi ogólną wartość Programu.

Działania związane z realizacją Programu będzie podejmowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

Głównym celem Programu jestwprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1)    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2)    osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniem do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej, które będą dostosowane do potrzeb uczestnika, mieszkającego na terenie danej gminy/powiatu.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc, nadrzędnym celem asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

W związku z realizacją zadania, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w szczególności  przy:

1)    wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2)    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3)    załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4)    korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa);

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik do Programu, Oświadczenie uczestnika Programu oraz Klauzulę informacyjną RODO.

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

  • w placówce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem,
  •  można również wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Mickiewicza 1
18-200 Wysokie Mazowieckie

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. Przewidywana liczba uczestników Programu to 35 osób, w tym:

  • 27 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • 8 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są w placówce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Mickiewicza 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

Prosimy o kontakt telefoniczny (86 306 72 08 lub 502 153 040)  w sytuacjach, w których          osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę zgłoszeniową.

UWAGA!

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wskazać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi, z wyłączeniem osób będących członkami rodziny (wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę ojczyma oraz osobę pozostająca we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem), pod warunkiem że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w Programie:

1)    posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

lub

2)    posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Posiadanie doświadczenie, o który mowa powyżej, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecił udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje Powiat lub inny podmiot, któremu Powiat zleci realizację Programu.

Pliki do pobrania

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ