Zaproszenie do udziału w projekcie "Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności" kierowanym do osób niewidomych i słabo widzących

2019-10-17 10:22:00

Fundacja Ari Ari oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabo widzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Aby wziąć udział w projekcie należy jednocześnie spełnić następujące warunki:
Mieszkać na terenie województwa podlaskiego, złożą oświadczenie o miejscu zamieszkania,
Posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym ze względu na dysfunkcje narządu wzroku (lub dokument równoważny),
Posiadać nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 65 lat,
Być osobą nieaktywną zawodowo.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i daje wiele możliwości, a co konkretnie?

 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
 • Indywidualne  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
 • Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym,  uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
 • Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, 
 • Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
 • Indywidualne kursy zawodowe, Używanie baz danych, Podstawy projektowania i zarządzania stron WWW, Grafika komputerowa, Telemarketer, Sekretarz/rka, Pracownik obsługi biurowej.    
   w tym część ze stypendium szkoleniowym,
 • Płatne staże zawodowe,
 • Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
 • Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
 • Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.
 • Zajęcia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Elastyczne podejście do każdego Uczestnika,

 

Biuro Projektu:

Okręg Podlaski Polskiego Związku Niewidomych
ul. Biała 13/33

15 – 434 Białystok

Tel . 85 732 43 83 lub 603 350 140 

e-mail: pznbial@wp.pl

 Informacji na temat projektu udziela Rafał Gawkowski 

Szczegóły i dokumenty do poprania na stronie:

www.ariari.org/pl/component/content/article/22-dzialania-miedzynarodowe/141-wiedza-i-umiejetnosci-krokiem-do-aktywnosci.html?Itemid=156

 

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej; Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa: 1 130 641,74 PLN

Całkowita wartość projektu: 1 231 953,74 PLN

Okres realizacji: od 6 maja 2019 do 30 czerwca 2021

Zaproszenie do udziału w projekcie "Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności"

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ