Zaproszenie do składania oferty na stanowisko: PSYCHOLOG

2020-12-23 13:12:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza psychologów do złożenia oferty cenowej na następujące usługi:

1)   współpraca z instytucjami pomocy społecznej, policji i innymi instytucjami w zakresie interwencji kryzysowej, oraz pomocy psychologicznej i wsparcia osobom w sytuacjach traumatycznych we wskazanych środowiskach na terenie powiatu wysokomazowieckiego,

 

2)   prowadzenia porad psychologicznych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego w zakresie:

a)    specjalistycznej pomocy rodzinom naturalnym, zastępczym oraz adopcyjnym;

b)    zapobieganie patologiom w rodzinach naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych;

c)    rozwiązywanie problemów osobowościowych;

d)    rozwiązywanie problemów rodzinnych;

e)    uczenie sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych;

f)    wspieranie funkcjonowania rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych;

g)    wsparcie osób doznających przemocy;

h)    wydawanie opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Termin realizacji zadania:

Od 15.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie

Oferta powinna zawierać:

  • Całkowity koszt brutto usługi – stawka za jedną godzinę zegarową na każde rodzaje usług,
  • CV z opisem doświadczenia w danej dziedzinie,
  • Posiadane kwalifikacje.

Kryterium wyboru oferty:

  • Koszt
  • Kwalifikacje, umiejętności
  • Wykształcenie  
  • Doświadczenie w danej dziedzinie (przynajmniej 2- letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym)

Termin złożenia oferty do dnia 08 stycznia 2021 r. do godz.15.30.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, z dopiskiem „Oferta na stanowisko: Psycholog”. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem zweryfikuje przedłożone oferty, dokona wyboru oferty i poinformuje o wyborze Wykonawcę, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom Zamawiającego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

PCPR informuje, że złożenie oferty nie nakłada obowiązku zawarcia umowy z  wybranym oferentem.

 KLAUZULA REKRUTACYJNA

Iwona Kalinowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ