Zaproszenie dla psychologów do składania ofert cenowych- przedłużenie terminu

2018-01-08 15:12:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza psychologów do złożenia oferty cenowej na następujące usługi:

1) współpraca z pomocą społeczną, policją i innymi instytucjami w zakresie interwencji kryzysowej, oraz pomocy psychologicznej i wsparcia osobom w sytuacjach traumatycznych we wskazanych  środowiskach na terenie powiatu wysokomazowieckiego,

2) prowadzenia porad psychologicznych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego w zakresie:

a)specjalistyczna pomoc rodzinom naturalnym, zastępczym oraz adopcyjnym;

b)zapobieganie patologiom w rodzinach naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych;

c) rozwiązywanie problemów osobowościowych;

d) rozwiązywanie problemów rodzinnych;

e) uczenie sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych;

f) wspieranie funkcjonowania rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych;

g) wsparcie osób doznających przemocy;

h) wydawanie opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Termin realizacji zadania:

Od 01.02.2018 r. do 30.09.2018 r.

Oferta powinna zawierać:

  • Całkowity koszt brutto usługi – stawka za jedną godzinę zegarową na każde rodzaje usług,
  • CV z opisem doświadczenia w danej dziedzinie,
  • Posiadane kwalifikacje.

Kryterium wyboru oferty:

  • Koszt
  • Kwalifikacje, umiejętności
  • Wykształcenie
  • Doświadczenie w danej dziedzinie

Termin złożenia oferty do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz.15.30.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

PCPR zweryfikuje przedłożone oferty i dokona wyboru oferty i poinformuje o wyborze Wykonawcę, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom Zamawiającego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

PCPR informuje, że złożenie oferty nie nakłada obowiązku zawarcia umowy z  wybranym oferentem.

Wysokie Mazowieckie, dn. 08.01.2018r.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ