Z dniem 1 marca 2023 r. rusza Program Mobilność osób z niepełnosprawnością

Od pierwszego marca można składać wnioski! Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego to element programu PFRON „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”. Program jest adresowany dla osób, które w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie nie są w stanie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz, nie są w stanie samodzielnie przesiadać się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu i z siedzenia samochodu na wózek inwalidzki.

Z dofinansowania do zakupu dostosowanego samochodu będą mogły skorzystać osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, które co bardzo ważne, nie mogą samodzielnie przesiadać się z wózka na fotel kierowcy lub pasażera albo orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Co trzeba zrobić?

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

 1. przez teletransmisję danych;
 2. w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu.

Aby złożyć wniosek trzeba posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany.

Kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków prowadzony będzie w czterech turach, ale nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu. Najbliższe tury odbędą się w terminach:

 1. Pierwsza tura 01.03.2023 r. - 31.03.2023 r.
 2. Druga tura 30.06.2023 r. - 31.07.2023 r.
 3. Trzecia tura 29.09.2023 r. do 31.10.2023 r.
 4. Czwarta tura 29.03.2024 r. do 30.04.2024 r.

Wniosek m.in. obejmuje:

 1. Wybór rodzaju dofinansowania:
 2. Dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy
 3. Dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera
 4. Wskazanie przewidywanej ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego.
 5. Odwzorowanie cyfrowe ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. Oświadczenie wnioskodawcy lub opiekuna prawnego wnioskodawcy, że nie jest on w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu. Formularz oświadczenia stanowi część wniosku.
 7. Zaświadczenie lekarza specjalisty neurologii, ortopedii lub rehabilitacji z klauzulą, że pacjent porusza się tylko na wózku inwalidzkim i nie może samodzielnie przesiąść się do samochodu.
 8. Ważne prawo jazdy kategorii B w przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy
 9. Oświadczenie, że wnioskodawca nie dokona zbytu auta przez okres co najmniej 5 lat. Formularz oświadczenia stanowi część wniosku.

Zasady dofinansowania

Wysokość dofinansowania samochodu będzie uzależniona od ceny zakupu

dostosowanego samochodu osobowego. Progi cenowe zakupu dostosowanego samochodu osobowego będą dofinansowywane (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować) w następującej wysokości:

1. Dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną 

 • do kwoty 150.000,00 zł - 80%,
 • nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,
 • nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;

2. Dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera

 • do kwoty 130.000,00 zł - 85%,
 • nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,
 • nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.

Rozpatrzenie wniosku

Decyzję o rozpatrzeniu wniosku będzie można otrzymać drogą elektroniczną w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. Odpowiedź pozytywna będzie zawierała umowę na dofinansowanie do podpisu. Podpis będzie można złożyć osobiście w oddziale PFRON lub elektronicznie poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Program "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ