Szkolenie kadr pomocy społecznej oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu wysokomazowieckiego

5 grudnia 2022 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się szkolenie dla pracowników pomocy społecznej oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu, organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

W szkoleniu udział wzięli pracownicy gminnych, miejskich i miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu oraz Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, a także rodziny zastępcze z terenu powiatu wysokomazowieckiego.

Dyrektor PCPR w Wysokiem Mazowieckiem, Iwona Kalinowska, serdecznie powitała uczestników szkolenia oraz gości – Panią Agatę Bielską, radcę prawnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku jak również przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem Panią Annę Zaremba i  Panią Annę Żebrowską. Ponadto, Pani dyrektor Iwona Kalinowska skierowała podziękowania do pracowników PCPR w Wysokiem Mazowieckiem za organizację szkolenia.

W pierwszej części spotkania Pani Agata Bielska przeprowadziła szkolenie pt.: "Reprezentacja prawna małoletnich dzieci i osób ubezwłasnowolnionych". W trakcie omówiono następujące tematy: rodzice jako przedstawiciele małoletniego dziecka,wykonywanie władzy rodzicielskiej, formy ograniczenia władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, opieka prawna nad małoletnim dzieckiem, reprezentacja małoletniego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe, opieka prawna i kuratela, opiekun tymczasowy małoletniego obywatela Ukrainy, przebywającego w Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i pozbawionego opieki osób dorosłych uprawnionych do jego reprezentowania.

Po części szkoleniowej, Pani Anna Moczydłowska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Wysokiem Mazowieckiem, omówiła zorganizowany wśród wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej konkurs plastyczny pt. „Dzieciństwo wolne od przemocy”, przeprowadzony w nawiązaniu do Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.  W trakcie prezentacji galerii prac konkursowych, omówiono zasady konkursu oraz jego laureatów, tym samym zachęcając obecne na szkoleniu rodziny zastępcze do aktywnego udziału ich podopiecznych w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

Następnie funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem Pani Anna Zaremba przedstawiła prezentację na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie w trakcie, której omówiła między innymi rodzaje przemocy w rodzinie, cykl przemocy oraz dane statystyczne dotyczące przeprowadzonych interwencji w rodzinach, a także o liczbie założonych NK. Zwróciła również uwagę na tendencję wzrostową w zakresie występowania i liczby zgłaszanej przemocy oraz uczuliła na szczególną czujność dotyczącą krzywdzenia dzieci. Przedstawiła dzielnicowych pracujących na terenie danych gmin, co jest sprawą istotną w zakresie współpracy policji i pracowników socjalnych na danym obszarze. Na koniec zwróciła także uwagę na występowanie coraz częstszych oszustw w cyberprzestrzeni.

Spotkanie było również okazją dla wszystkich pracowników socjalnych do uzyskania dodatkowych informacji w kwestiach prawnych oraz poruszenia największych problemów i wyzwań, z jakimi mierzyć się muszą podczas swojej działalności.

Na zakończenie Pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przekazała informacje na temat bieżącej działalności Centrum, a w szczególności o realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz o innych projektach i programach. Uczestnikom szkolenia przekazano ulotki dot. poszukiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także nowo powstałą ulotkę dot. przemocy, do projektu której wykorzystano rysunek zwycięzcy w/w konkursu oraz ulotkę o działalności Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ