ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

2018-07-20 10:27:00

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w terminie od 1 sierpnia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku prowadzić będzie nabór wniosków w ramach rządowego programu "Dobry Start". Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku (jednorazowo) w wysokości 300,00 zł, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. 

     Świadczenie przyznawane jest na wniosek. Wniosek może złożyć: rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz osoba ucząca się – usamodzielniana w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zamieszkałe na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego.

      Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

     Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

      Szczegółowe informacje będzie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie lub pod nr telefonu 502 153 040 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart.

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ