Rodziny zastępcze z terenu powiatu wysokomazowieckiego otrzymały sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz środki ochrony osobistej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

2020-09-11 12:56:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przekazało sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz środki ochrony osobistej rodzinom zastępczym na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Celem szczegółowym programu jest wparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, a także zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania.

W powiecie wysokomazowieckim na podstawie umów użyczenia przekazano rodzinom zastępczym: 30 laptopów z oprogramowaniem, sprzęt audiowizualny (2 urządzenia wielofunkcyjne i 30 słuchawek z mikrofonem), a także środki ochrony osobistej do bezpośredniej walki z epidemią (maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekcyjne).

Wartość przekazanego sprzętu i środków ochrony osobistej: 97 435,00 zł, w tym:
- płatność ze środków europejskich: 82 118,22
zł,
- ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 15 316,78 zł.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ