Program Rodzina 500+

2016-03-30 09:42:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż  w związku z wejściem w życie  z dniem 01 kwietnia 2016 roku ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r, poz. 195) w oparciu o art. 46 na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, przysługuje dodatek
w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. 500 zł. 

Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dodatek wypłacany będzie na wniosek rodziny zastępczej. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w terminie od 01 kwietnia 2016 roku do 01 lipca 2016 roku. Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji.

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ