PROGRAM „DOBRY START”

2020-07-23 13:58:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start.

Wnioski należy składać w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Wnioski złożone po upływie tego terminu tj. 30 listopada 2020 roku pozostaną bez rozpatrzenia.

Świadczenie Dobry Start przysługuje  w wysokości 300 zł bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie Dobry Start stanowi rządowe wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego i przysługuje:

  • rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,– raz w roku na dziecko;
  • osobom uczącym się będącym osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy    o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej – raz w roku.

Świadczenie przysługuje do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie Dobry Start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Więcej informacji można także uzyskać na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl/Dobry Start.

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul . Mickiewicza 1, pok. nr 9.

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ