Powiat Wysokomazowiecki został zakwalifikowany do uczestnictwa w II Kamieniu Milowym w projekcie pn. „Liderzy kooperacji”

2019-05-27 10:17:00

W dniu 20 maja 2019 r. Starosta Wysokomazowiecki – Bogdan Zieliński podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku a Powiatem Wysokomazowieckim w ramach II Kamienia Milowego innowacyjnego projektu pn. „Liderzy kooperacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie wdrożony pilotażowy MODEL KOOPERACJI, który ma na celu podjęcie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, działającymi poprzez powiatowo-gminny Partnerski Zespół Kooperacji, zgodnie z posiadanymi kompetencjami w zakresie:

- budowania profesjonalizmu i systemu wsparcia Członków Partnerskiego Zespołu Kooperacji,

- wzrostu jakości i efektywności pomocy osobom/rodzinom na terenie powiatu, wzmocnienie zasobów i sprawczości w rodzinach,

- wykorzystywanie gminno-powiatowej sieci wsparcia oraz działań środowiskowych,

- budowanie pozytywnego wizerunku pomocy społecznej.

Do udziału w projekcie z województwa podlaskiego zakwalifikowano 4 powiaty. Z powiatu wysokomazowieckiego zakwalifikowały się 2 gminy wiejskie: Gmina Wysokie Mazowieckie i Gmina Kobylin-Borzymy.

Porozumienie zostało zawarte od dnia podpisania do dnia 27.09.2020 r.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ