Podsumowanie II etapu projektu „Liderzy kooperacji”.

2020-10-16 13:28:00

       Efektywniejsze wsparcie poprzez współpracę zespołową -          to nadrzędny cel projektu „Liderzy kooperacji”.

6 października w Gminie Wysokie Mazowieckie i 8 października w Gminie Kobylin-Borzymy odbyły się spotkania Gminno - Powiatowych Partnerskich Zespołów Kooperacji w celu podsumowania efektów dotychczasowych prac w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

W spotkaniach swoją obecnością zaszczycili: pani Anna Tomulewicz – doradca d.s Modelu Kooperacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, pan Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, pani Henryka Szklaruk - sekretarz Gminy Wysokie Mazowieckie, pan Dariusz Sikorski - Wójt Gminy Kobylin –Borzymy, pan Bogdan Piszczatowski - Sekretarz Gminy Kobylin-Borzymy, pani Iwona Kalinowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, pani Iwona Koc – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckie, pani Bożena Piszczatowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach, radni powiatu i gmin oraz przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń uczestniczących w projekcie.

W trakcie spotkania Pani Anna Tomulewicz przedstawiła etapy działań związanych z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy kooperacji” na terenie województwa podlaskiego i innych województw, a także przyjęte założenia w kolejnym etapie projektu, natomiast animatorzy gminni i powiatowy przedstawili prezentacje z przebiegu projektu w Gminie Wysokie Mazowieckie i Kobylin-Borzymy. Podczas spotkania odbyła się wewnętrzna ewaluacja końcowa Partnerskich Zespołów Kooperacji poprzez ankiety, wypowiedzi i badania focusowe.

Powiat Wysokomazowiecki uczestniczył w I i II Kamieniu Milowym projektu pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w – Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie, Kielcach oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Głównym celem projektu w I Kamieniu Milowym w okresie kwiecień - grudzień 2018r. było wypracowanie innowacyjnego Modelu Kooperacji na terenie gmin wiejskich, a w II Kamieniu Milowym w okresie kwiecień 2019r. – wrzesień 2020r. wdrożenie Modelu Kooperacji - modelowego schematu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (policja, sądownictwo, oświata, organizacje pozarządowe, itp.), istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenie gmin wiejskich.

W powiecie wysokomazowieckim do projektu przystąpiły dwie gminy wiejskie: Gmina Wysokie Mazowieckie i Gmina Kobylin-Borzymy.

Do prac nad testowaniem Modelu Kooperacji w powiecie wysokomazowieckim zaproszono instytucje, które wraz z instytucjami gmin Wysokie Mazowieckie i Kobylin-Borzymy utworzyły dwa Gminno-Powiatowe Partnerskie Zespoły Kooperacji.

Doradcą d.s Modelu Kooperacji była pani Anna Tomulewicz – przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Animatorem Gminno - Powiatowych Partnerskich Zespołów Kooperacji na terenie powiatu wysokomazowieckiego była pani Iwona Kalinowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

Projekt zakładał dwutorowe działania – z jednej strony wsparcie pracowników sektora pomocy społecznej, z drugiej wsparcie rodzin objętych działaniami projektu. Pracownicy instytucji zaangażowani w prace Gminno – Powiatowych Partnerskich Zespołów Kooperacji uczestniczyli w spotkaniach mających na celu poznanie zakresu usług innych instytucji, ich kompetencji i zadań oraz w szkoleniach zwiększających wiedzę poprzez innowacyjne techniki i metody współpracy z rodziną. Rodziny zaś otrzymały wsparcie podczas warsztatów i zajęć indywidualnych, a w związku z pandemią COVID-19 i niemożliwością udziału w zajęciach i rehabilitacji – zakupiony został niezbędny sprzęt. Do testowania Modelu Kooperacji w Gminie Wysokie Mazowieckie wytypowano 6 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, natomiast w Gminie Kobylin-Borzymy 6 osób starszych, których objęto wsparciem w ramach projektu. W Gminie Kobylin-Borzymy w ramach projektu powstał Klub Seniora.

Realizacja projektu przyczyniła się do doskonalenia współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wypracowania Modelu, który umożliwił efektywne i profesjonalne postępowanie w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

Spotkanie było okazją do wręczenia podziękowań przedstawicielom podmiotów za aktywny udział w pracach Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego Gmin Wysokie Mazowieckie i Kobylin-Borzymy.

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ