Ogłoszenie o naborze do Programu „Dostępne mieszkanie”

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu pn. „Dostępne mieszkanie” w ramach pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór oświadczeń osób zainteresowanych udziałem w programie.

1. Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

2. W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.
 1. W ramach programu Beneficjent może uzyskać dopłatę do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.
 2. Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:
 • udokumentowanie różnicy, o której mowa w ust. 3, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
 • złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w pkt 1, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.
 1. Maksymalna wysokość dofinansowania stanowi udokumentowaną różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub udokumentowaną różnicę wartości mieszkań zamienianych, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w lokalizacji mieszkania bez barier, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, obowiązująca dla lokalizacji mieszkania bez barier na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
 2. Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć oświadczenie i klauzulę - wzór oświadczenia [pobierz], klauzula informacyjna [pobierz]

7. Miejsce i termin składania oświadczeń:

Oświadczenia należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, osobiście, faxem 086 306 72 12 lub elektronicznie mailowo: sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl  w terminie do dnia 25 lipca 2022 r.

Kontakt telefoniczny 086 306 72 08.

Tekst aktualnej wersji programu oraz zasad finansowania umieszczone są na witrynie internetowej PFRON – https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ