Ogłoszenie o konkursie ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

2017-12-19 08:23:00

     W dniu 13 grudnia 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowane zostało Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018.

     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do konkursu zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.”

Informacja o konkursie wraz z załącznikami dostępna jest:

- na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2018/oparcie-spolecznej-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/

- na stronach internetowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PUW w zakładce inne ogłoszenia

http://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-finansowewsparcie-projektow-realizowanych-w-ramach-programu-oparcie-spoleczne-dla osob-zzaburzeniami-psychicznymi-edycja-2018.html

     W dniu 28 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 10.00  dla osób zainteresowanychodbędzie się spotkanie informacyjne w Sali Kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ