Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja na terenie powiatu wysokomazowieckiego

2021-07-20 15:16:11

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232), zwaną dalej „ustawą”, Powiat Wysokomazowiecki kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W związku z art. 9 ustawy Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. udziela  nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie dla osób uprawnionych tj.: każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediację.

Harmonogram dyżurów

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  i mediacji
  prowadzony przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, pokój nr 11,
 • poniedziałek w godzinach od 900 do 1300   
 • wtorek w godzinach od 900 do 1300
 • środa w godzinach od 1130 do 1530
 • czwartek w godzinach 1130 do 1530
 • piątek w godzinach od 900 do 1300
 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzony przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 11.

a)      Urząd Miejski w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, pokój nr 3

 • poniedziałek w godzinach od 900 do 1300 

b)     Urząd Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10, pokój nr 14

 • wtorek w godzinach od 900 do 1300

c)      Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 22

 • środa w godzinach od 1130 do 1530  
 • czwartek w godzinach od 1130 do 1530  
 • piątek w godzinach od 900 do 1300

Umawianie wizyt:

   - tel. 86 477 02 00

   - e-mail: pomocprawna@wysokomazowiecki.pl


Zgłoszeń dokonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach:

   - poniedziałek-od 800  do 1600,
   - wtorek-piątek - od 730  do 1530

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, oraz przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) o mediacji.

Nieodpłatna mediacja prowadzona jest w zależności od zgłoszonych potrzeb przez osoby uprawnione.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej można uzyskać pod adresem: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Stowarzyszenie SURSUM CORDA prowadzi poradniczą infolinię w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 pod nr tel. 18 44 11 994 oraz całodobowy, automatyczny system komunikacji internetowej, z możliwością odpowiadania na pytania szczegółowe w dni robocze poprzez komunikator Messenger na stronie:

Facebook: https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda/ 

Adres strony internetowej Stowarzyszenia SURSUM CORDA: 

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/ 

Adres Facebook Stowarzyszenia SURSUM CORDA:

https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MAHGmyBCyrA

https://www.youtube.com/watch?v=bd5KzLVoasc

https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ