Nagrody specjalne w zakresie pomocy społecznej

2015-05-12 10:25:00

Zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r.
w sprawie przyznania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. Nr 74, poz. 658), Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznaje nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania. Nagrody mogą zostać przyznane pracownikom socjalnym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać w formie pisemnej przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego):

a) na adres: Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok;

b) w kancelarii Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok.6;

c) w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 (przy holu w wejściu głównym).

Informacje o konkursie w sprawie nagród specjalnych Ministra Pracy i Polityki Społecznej dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Nagrody+specjalne+Ministra+Pracy+i+Polityki+Spo%C5%82ecznej.htm

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ