Lista aktywności i usług w powiecie wysokomazowieckim w ramach projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

2020-10-16 13:09:00

Powiat Wysokomazowiecki uczestniczył w I i II Kamieniu Milowym projektu pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu w I Kamieniu Milowy było wypracowanie Modelu Kooperacji, a II Kamień Milowy wdrożenie i testowanie innowacyjnego Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich - modelowego schematu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (policja, sądownictwo, oświata, organizacje pozarządowe, itp.), istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenie gmin wiejskich.

Model to nauka bycia zespołem, wspólna praca międzysektorowa, ponad podziałami administracyjnymi, stała komunikacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiędzy pracownikami socjalnymi, osobami zarządzającymi i instytucjami na wsi. To wdrożenie wspólnych rozwiązań, refleksyjne uczenie się podczas testowania kooperacji w celu podniesienia efektywności pomocy osobom i rodzinom.

W powiecie wysokomazowieckim do projektu przystąpiły dwie gminy wiejskie: Gmina Wysokie Mazowieckie i Gmina Kobylin-Borzymy. Do prac nad testowaniem Modelu Kooperacji w powiecie wysokomazowieckim zaproszono instytucje, które wraz z instytucjami gmin Wysokie Mazowieckie i Kobylin-Borzymy utworzyły dwa Gminno-Powiatowe Partnerskie Zespoły Kooperacji.

W ramach bieżących prac Gminno-Powiatowych Partnerskich Zespołów Kooperacji w Gminie Wysokie Mazowieckie i w Gminie Kobylin-Borzymy zbudowana została gminno – powiatowa lista aktywności i usług, która zawiera informacje na temat realizowanych usług, realizatorów i potencjalnych odbiorców, skierowana do dzieci i młodzieży, osób dorosłych, rodzin i osób starszych a także do członków PZK (pracowników socjalnych, asystentów rodzin, realizujących bezpośrednio pracę z rodziną). Stworzona lista stanowi narzędzie do pracy przy planowaniu indywidualnych planów pomocy osobom i rodzinom. Posiadanie takich list przez samorządy i instytucje pomocy to jedna z ważnych rekomendacji współpracy Modelem w przyszłości, nie tylko na czas kryzysu.

Lista była na bieżąco aktualizowana i koordynowana przez animatora powiatowego Iwonę Kalinowską - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

 

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ