Informacja o realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020

2020-08-13 13:25:00

  Powiat Wysokomazowiecki jest jednym z dwóch powiatów w województwie podlaskim, który od stycznia 2020 roku realizuje resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020.

  Na realizację programu w 2020 roku powiat otrzymał środki w wysokości 85 445,10 zł, pochodzące z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

Celem programu jest zapewnienie pełnoletnim osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym poprzez :

- wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;

- możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

- ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych. 

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub znasz
osoby potrzebujące wsparcia  
Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zgłoś się do nas.

Informacje dotyczące programu i uczestnictwa w nim można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr telefonu 86 306 72 08 lub 502 153 040.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ