Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

2020-07-29 12:27:00

 

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

 

Powiat Wysokomazowiecki przystąpił do projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społeczny

ch świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem programu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Celem szczegółowym programu jest wparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią a także zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania(w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych).

PLANOWANE EFEKTY:

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie dla dzieci, rodziców zastępczych  i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

  • Zakup wyposażenia (laptopów) na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania
  • Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup: maseczek, rękawiczek i środków dezynfekcyjnych).

Wartość projektu: 97 435,00 zł.
Płatność ze środków europejskich: 82 118,22
zł.
Ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 15 316,78 zł. 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ