Informacja o naborze uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

2021-03-26 13:45:00

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego do wzięcia udziału w programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.

   Jest to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b) Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);

b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

d) załatwieniu spraw urzędowych;

e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

a) poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

b) ograniczanie skutków niepełnosprawności,

c) stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,

d) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA - stanowiącej załącznik do Programu.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiemlub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc. Przewidywana liczba uczestników Programu to 14 osób, w tym:

  • 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 13 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są również w placówce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  przy ul. Mickiewicza 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

Prosimy o kontakt telefoniczny (86 306 72 08 lub 502 153 040)  w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

UWAGA!

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Pliki do pobrania

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ